Általános szerződési feltételek

amely készült a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:77-6:81. §-ok alapján.
 
Cégnév: Reklámpark Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 29. 5em. 32.
Postacím: 7623 Pécs, Megyeri út 62/a
Adószám: 23863217-2-43
Bank.sz.sz.: 11731001-21178371
Cégbejegyzési szám: 01-09-981909
Képviselő: Varga László, ügyvezető
 

Fogalmak

ÁSZF

A Reklámpark Kft. és a Megrendelő által kötött valamennyi szerződés részét képező, jelen általános szerződési feltételek, melyek hatályos változata a Reklámpark Kft. mindenkori honlapján - www.kreativmegoldas.hu - elérhető. A honlapon elérhető ÁSZF tájékoztató jellegű, a megrendelő által aláírt ÁSZF és a honlapon található ÁSZF közötti különbségek esetén a megrendelő által aláírt ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 

Felek:

 A Reklámpark Kft. és a Megrendelő együttesen.
 

Reklámpark Kft. honlapja:

A Reklámpark Kft. megbízása alapján üzemeltetett elektronikus felület, amely a termék és a Reklámpark Kft. szerződéses feltételeinek megismerhetőségére, a Reklámpark Kft.-vel kapcsolatos információk és a mindenkori termékkatalógus megjelenítésére, a Reklámpark Kft. által felhatalmazott ügyfelek részére ügyletkötések lebonyolítására szolgál.
 

Megrendelő:

 A Reklámpark Kft.-vel a termékkel kapcsolatban szerződéses jogviszonyt létesítő természetes vagy jogi személy.
 
Rendelés:
 
a szerződés 1. sz. mellékletét képező aláírt Megrendelőlapnak a Reklámpark Kft.-hez postai levélben vagy visszaigazolt elektronikus levélben történő eljuttatása, a Reklámpark Kft. fent megnevezett honlapján szereplő „Megrendelő” nyomtatvány elküldése a Reklámpark Kft. részére, amelyet a Reklámpark Kft. visszaigazol,  a Reklámpark Kft. Megrendelőnek elküldött árajánlatát a Megrendelő elektronikus levélben elfogadottan visszaigazolja.
 

Szállítólevél:

 A termék Megrendelő részére a Reklámpark Kft. által történő átadását és a termék Megrendelő által való átvételét igazoló dokumentum.
 

Szellemi tulajdon:

 A szerződés tárgyát képező termékre vonatkozó valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, védjegy, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog.
 

Termék:

 A Reklámpark Kft. által a Megrendelő részére szerződéses jogviszony alapján szolgáltatott bármely, a Reklámpark Kft. által előállított és/vagy forgalmazott dolog, ideértve a Reklámpark Kft. által Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokat is.
 

Termékértékesítés:

 A Reklámpark Kft. által a termék tulajdonjogának a Megrendelőre történő átruházása, ideértve a Megrendelő által megrendelt, a Reklámpark Kft. által teljesített szolgáltatásokat is.
 

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Az ÁSZF valamennyi, a Reklámpark Kft. által kötött termékértékesítésre vonatkozóan kötött jogügyletre vonatkozik.
1.2 A Reklámpark Kft.-vel szerződő Megrendelő a szerződés megkötésekor elfogadja az ÁSZF valamennyi feltételét. Az ÁSZF – figyelemmel arra, hogy a Reklámpark Kft. az ÁSZF megismerését a Megrendelő részére már a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette – a szerződés részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a szerződő felekre nézve szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak.
1.3 Az ÁSZF bármely módosítása csak a Reklámpark Kft. cégszerű, írásos kifejezett beleegyezésével válik a szerződés részévé, a Reklámpark Kft. által meghatározott feltételek (térbeli-, időbeli hatály stb.) szerint.
1.4 A szerződés a Reklámpark Kft. és a Megrendelő valamennyi szerződéses megállapodását teljességükben tartalmazza.
1.5 A Reklámpark Kft. a hatályos Ptk. rendelkezései szerint az ÁSZF szokásostól eltérő kikötéseire oly módon hívja fel a Megrendelő figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében dőlt szedéssel jelzi.

2. A felek kapcsolatfelvétele és a szerződés létrejötte

2.1 A kapcsolat felvétele történhet személyesen, postai úton levélben vagy elektronikus levélben is. Szerződés az alábbi módokon jöhet létre:
  • a szerződés 1. sz. mellékletét képező, aláírt Megrendelőlapnak a Reklámpark Kft.-hez postai levélben vagy visszaigazolt elektronikus levélben történő eljuttatása
  • a Reklámpark Kft. a fent megnevezett honlapján szereplő „Megrendelő” nyomtatvány elküldése a Reklámpark Kft. részére, amelyet a Reklámpark Kft. visszaigazol
  • a Reklámpark Kft. Megrendelőnek elküldött árajánlatát Megrendelő elektronikus levélben elfogadottan visszaigazolja egyedi vállalkozási szerződés aláírásával.
2.2 A megrendelés tartalmát Megrendelő szabadon jogosult meghatározni, annak pontosságáért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. A hiányosan vagy késedelmesen átadott részletes megrendelésből fakadó esetleges hiányokért vagy késedelmes teljesítésért a Reklámpark Kft. a felelősségét kizárja. Írásos megállapodás hiányában a gyártandó anyagon megjelenő felület gyártásra kész átadása Megrendelő feladata.
2.3 A megrendelés kapcsán a felek rögzítik, hogy Megrendelő tudomással bír arról a tényről, hogy színbeli eltérések előfordulhatnak a nyomtatási technológiák és a grafikai formátumok eltérései miatt. A Megrendelő által a vállalkozó részére rendelkezésre bocsájtott színminták – proof, chromalin, Pantone-kód - esetében különböző alapanyagok, grafikai profilok alapján a színmintát a lehető legjobban megközelítő szín kerül kiválasztásra. Színminta hiányában a Reklámpark Kft. semmiféle színhelyességi garanciát nem vállal és a nyomdatermékek kivitelezése, nyomtatása a nyomdagépek alapbeállításai szerint történik.

3. A szerződés időtartama, megszűnése

3.1 A szerződés az ÁSZF-ben meghatározott határozott időtartamra, határozott időpontig, vagy határozatlan időre szól.
3.2 A Reklámpark Kft. és a Megrendelő a szerződésben kötelesek meghatározni a 3.1. pont szerinti szerződés időtartamára vonatkozó pontos rendelkezéseket. A felek szerződés szerinti fix határidőben kizárólag abban az esetben állapodnak meg, amennyiben a szerződésben a teljesítési határidő napját fix (máskor nem teljesíthető) határidőben jelölik meg.
3.3 Megrendelő a megrendelt termék gyártásának elindítását követően – melyről szállító email értesítést küld - nem jogosult a szerződéstől elállni. A szerződéstől a gyártás elindítását megelőzően Megrendelő bármikor elállhat, ebben az esetben köteles meghiúsulási kötbért fizetni, tekintettel arra, hogy a termék minden esetben egyedi megrendelésre készül. A meghiúsulási kötbér mértéke a termék bruttó vételárának 50%-a, ide nem értve a megrendelt, de még el nem végzett szolgáltatások díját, amelyek a meghiúsulási kötbér számításának alapját nem képezik. A Reklámpark Kft. a Megrendelő által már korábban kifizetésre kerülő vételárat ebben az esetben jogosult a Megrendelő kötbérfizetési kötelezettségének teljesítésére teljes egészében beszámítani.
3.4 A szerződés a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban, bármikor megszüntethető. (Az írásbeliségből a faxon, elektronikus úton való megszüntetés lehetőségét a Felek kifejezetten kizárják, csak eredeti, mindkét fél által aláírt okirattal szüntethető meg a szerződés)
3.5 A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Az elszámolás során a Reklámpark Kft. beszámításra jogosult.
3.6 A Reklámpark Kft. jogosult a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozókat igénybe venni, illetve közvetített szolgáltatást is végezhet. Az általa igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mint ha a munkát vagy a szolgáltatást saját maga végezte volna el Megrendelő részére.

4. A szerződés módosítása

4.1 A szerződés módosítása kizárólagosan a Felek közös megegyezése alapján, – az értesítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – írásban lehetséges. Amennyiben a szerződés módosításáig felmerülő gyártási, alapanyag és adminisztrációs okokból költségek merülnek fel és azok a módosítás után szükségtelenné válnak, abban az esetben kizárólag ezen költségek megtérítése mellett van lehetősége a Megrendelőnek a megrendelését módosítani.

5. Értesítések

5.1 A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből vagy elmaradásából fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli.
5.2 Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli.
5.3 Az értesítések kizárólag a szerződésben meghatározott kapcsolattartók részére küldött értesítéssel hatályosulnak. A kapcsolattartók elérhetőségének megváltozásáról szóló értesítésre az 5.1. pontban foglaltak megfelelően irányadók.
5.4 Mind a Reklámpark Kft., mind a Megrendelő a másik félnek szóló értesítését átadhatja írásban, faxon vagy elektronikus levélben. Az e-mailen történő értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, ha azok olvasás igazolása megtörténik.
5.5 A Megrendelő köteles az adataiban, elérhetőségeiben vagy a szerződést, annak teljesítését befolyásoló egyéb tényekben bekövetkezett bármely változást a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül a Reklámpark Kft. felé bejelenteni.

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék ellenértéke a szerződésben, nettó ár + áfa bontásban kerül meghatározásra.
6.2 A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, és tudomásul veszi, ahogy a Reklámpark Kft. által elvégzett tevékenységek, a Reklámpark Kft. által szolgáltatott termék, szolgáltatás ellenértékének megfizetéséért kötelezettséget vállal, a szerződés alapján a Reklámpark Kft.-nek járó fizetéssel nem késlekedik, és azt nem tartja vissza a Felek között bármilyen okból felmerülő vita vagy nézeteltérés esetén. Minden a Megrendelő által a Reklámpark Kft.-nek fizetendő összeget hiánytalanul kell kifizetni, beszámítási vagy ellenkövetelés nélkül. A Megrendelő a Reklámpark Kft.-vel szemben fennálló követelései engedményezésére nem jogosult.
6.3 A Megrendelő a szerződéssel érintett termék ellenértékét az alábbi módon jogosult kiegyenlíteni:
  • a szerződés létrejöttét követően, a teljesítést megelőzően előre fizetéssel (készpénz vagy banki utalás)
  • a szerződés teljesítését követően csomagba történő megküldés esetén utánvéttel
  • a szerződés teljesítését követően egyedi megállapodás alapján banki átutalással.
6.4 A Reklámpark Kft. részteljesítés esetén jogosult részszámla kibocsátására.
6.5 Átutalásos fizetés esetén a számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a számlán szereplő összeg a Reklámpark Kft. bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül.
6.6 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő évi 20 % mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles abban az esetben is, ha a tartozás összegére vonatkozóan részben vagy egészben saját vagy idegen váltót bocsátottak ki, vagy egyéb fizetési biztosítékot szolgáltattak. A késedelmi kamat azonnal esedékes.
6.7 A mennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a Reklámpark Kft. a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését a tartozás kamatokkal és egyéb esetleges járulékokkal növelt összegének maradéktalan kiegyenlítéséig felfüggesztheti.
6.8 A számla kiállításától kezdődően a Reklámpark Kft. jogosult a számlákból származó követeléseket harmadik személyre engedményezni, és jogosult a követelés behajtására külső személyt igénybe venni, és annak a Megrendelő adatait átadni, melyhez Megrendelő a szerződés aláírásával hozzájárul. A követelés behajtása iránt külső személy (jogi képviselő, behajtásra specializálódott cég stb.) igénybevétele esetén az ezzel kapcsolatos költségeket a Megrendelő köteles a Reklámpark Kft. felé megfizetni számla ellenében.

7. Fizetési biztosítékok

7.1 A Reklámpark Kft. – döntése alapján – a szerződés megkötését fizetési biztosíték nyújtásától teheti függővé. 7.2 A nyújtott fizetési biztosíték lényeges elemeiről és feltételeiről (kezesség, óvadék stb.) a Felek külön megállapodást kötnek.

8. Átadás átvétel, kárveszély, tárolás, csomagolás

8.1 Ellenkező megállapodás hiányában az átadás-átvétel helye a szerződésben megjelölt szállítási cím. A Megrendelő köteles biztosítani a szerződésben megadott átvételi hely tekintetében a Reklámpark Kft., vagy megbízottja által leszállított termék átvételének lehetőségét előre egyeztetett időpont szerint.
8.2 Amennyiben a Megrendelő maga kívánja elszállítani a terméket, a Megrendelő köteles a Reklámpark Kft-t írásban értesíteni a termékek átvételének tervezett időpontjáról a tervezett átvételt legalább 3 munkanappal megelőzően. A Megrendelő a terméket a Reklámpark Kft. telephelyén veheti át.
8.3 A kárveszély a termék átadás-átvételének időpontjában száll át a Megrendelőre. Az átadás-átvétel szerződésszerű megtörténtét a Felek által aláírt szállítólevél vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja.
8.4 Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott időpontban nem gondoskodik a termék átvételéről, a Megrendelő köteles megtéríteni a Reklámpark Kft. valamennyi, szállítással és tárolással kapcsolatos többletköltségét. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre a korábban meghatározott időpontot követő 15 napon belül nem biztosít lehetőséget, abban az esetben a Reklámpark Kft. jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és a 3.3 pontban leírt mértékű meghiúsulási kötbért követelni.
8.5 A tárolással kapcsolatosan a Reklámpark Kft. jogosult a termék bruttó árának 0,5 %-át tárolási díjként a termék szerződés szerinti átvételének meghiúsulása napjától a termék tényleges átadás-átvételi időpontjáig naponta, minimum nettó 1000 Ft összeget felszámítani. A tárolási díj megfizetése azonnal esedékes és annak megfizetéséig a Reklámpark Kft. jogosult a termék Megrendelő részére leszállítását megtagadni.
8.6 A felek ellenkező megállapodása hiányában a termék átadás-átvétel helyére való szállításának költsége a Megrendelőt terheli.
8.7 A Reklámpark Kft. a kiszállítás megkezdéséig, a Megrendelő írásbeli kérésére jogosult a kiszállítás átütemezésére. Az átütemezéssel kapcsolatos többletköltségek megfizetése a Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben a Reklámpark Kft. az átütemezést nem vállalja, a Megrendelő köteles a termék, szerződésben meghatározottak szerinti átvételére.

9. Szállítási határidő

9.1 A szállítási határidő minden esetben a Felek által kötött szerződésben, időtartamban, vagy meghatározott dátumként kerül meghatározásra. Fix határidőt a felek kifejezetten külön kötelesek írásban rögzíteni a határidő fixként történő megjelölésével.
9.2 Az időtartamban meghatározott szállítási határidő kezdete függ a Reklámpark Kft. és a Megrendelő között létrejött szerződés jellegétől is, ezért a Reklámpark Kft. a szolgáltatásának pontos időpontját bizonyos szolgáltatásoknál akkor tudja megadni, amikor a munka megkezdéséhez szükséges anyagok rendelkezésre állnak, valamint a felek együttműködési feltételeit határidők, anyagszolgáltatások és egyéb tekintetben külön is tisztázták. A teljesítési határidő nem kezdődhet előbb, mint a Részletes szolgáltatási leírásban szereplő anyagok - teljesítéshez szükséges formában történő leadása Reklámpark Kft. részére.
9.3 A Felek által kötött szerződés kiegészítése, módosítása esetén a Reklámpark Kft. szállítási határideje újrakezdődik.
9.4 Eltérő megállapodás hiányában a Reklámpark Kft. előzetes értesítése esetén a Megrendelő a Reklámpark Kft. határidő lejártát megelőző teljesítésének elfogadására, a termék átvételére köteles.
9.5 Amennyiben a szerződés teljesítésével a Reklámpark Kft. késedelembe esik, a Megrendelő a késedelembe esés napját követő 45. naptári naptól kezdődően a szerződéstől a Reklámpark Kft. részére küldött nyilatkozattal elállhat.
9.6 A Reklámpark Kft. a szállítási határidő előtt történő előteljesítés jogát kifejezetten fenntartja. A Reklámpark Kft. előteljesítésre irányuló értesítése alapján a Megrendelő köteles a Reklámpark Kft. által elkészült és készre jelentett terméket a készre jelentést követő legkésőbb 5 napon belül fogadni előteljesítés esetén.

10. Vis maior

10.1 A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a szerződés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy azon esemény, ha a megrendelt termék Magyarországon nincsen forgalomban, vagy a Reklámpark Kft. által a szerződésben vállalt határidőben nem szerezhető be.

11. Tulajdonjog fenntartás

11.1 A Reklámpark Kft. a szerződésben meghatározott termék tulajdonjogát a termék ellenértékének – beleértve az esetleges jutalékok, költségek, díjat megfizetését – maradéktalan megfizetéséig fenntartja.
11.2 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a Reklámpark Kft. – a felmerült költségei megtérítése mellett – követelheti a Megrendelő részére átadott/leszállított terméknek a Reklámpark Kft. részére való visszaszolgáltatását.
11.3 Amennyiben a terméket átalakították a 11.2 pont szerinti esetben a termék ellenértékének teljes kifizetéséig a Reklámpark Kft. a terméket a Megrendelő költségére visszaszállíthatja és ezt a Megrendelő tűrni köteles. A Megrendelő e tekintetben az ÁSZF elfogadásával lemond a birtokvédelmi jogáról és hozzájárul ahhoz, hogy a termékek leszállítási helyére (telephelyre, lakásba, egyéb ingatlanba) a Reklámpark Kft. a termékek visszaszállítása céljából, a visszaszállítás időtartamára bemenjen.

12. Minőségi ellenőrzési kötelezettség, rendeltetésszerű használat

12.1 A Megrendelő köteles a terméket a teljesítéskor azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül a teljesítés megfelelőségének érdekében ellenőrizni minőség és mennyiség szerint. A Megrendelő köteles minőségi kifogását a Reklámpark Kft.-vel írásban közölni a teljesítéstől számított legkésőbb 3 munkanapon belül, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.
12.2 A termékek rendeltetésére való alkalmasságának ellenőrzését a Megrendelő köteles elvégezni. A Megrendelő kötelessége a termékek rendeltetésszerű használatát biztosítani. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért a Reklámpark Kft. felelősséget nem vállal.
12.3 A felek megállapodnak abban, hogy az áru külső minőségi átvételére a teljesítést követően 3 (három) munkanap áll a Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben az áru a Megrendelő véleménye szerint nem szerződésszerű illetve nem megfelelő, úgy erről a Reklámpark Kft.-t a fenti határidőn belül köteles írásban értesíteni.
12.4 A Reklámpark Kft. képviselője 3 (három) munkanapon belül állást foglal a tétellel kapcsolatban, szükség esetén a tételt a Megrendelő telephelyén megtekinti és 3 (három) munkanapon belül érdemben nyilatkozik a minőségi kifogásról. A Megrendelő a kifogás elfogadása esetén jogosult élni a hibás teljesítés estén érvényesíthető jogaival. Kicserélés, visszaszállítás esetén a szállítási költség a Reklámpark Kft.-t terheli. Rejtett hiba esetén a Megrendelő a minőségi kifogását utólagosan, a hiba észlelését követő maximum 15 (tizenöt) naptári napon belül írásban jelzi a Reklámpark Kft.-nek a hiba bemutatására szolgáló fotók, bizonyítékok, hibás termékek átadásával. A Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a Reklámpark Kft. képviselője a helyszínen megtekinthesse az elkülönítetten tárolt, minőségi hibás szállítmányt vagy az esetleg okozott egyéb károkat. Ennek hiányában a Megrendelő hibás teljesítési igény bejelentésére nem jogosult. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy általa átadott Proof hiányában a Reklámpark Kft. nem köteles semmilyen színhelyességre vonatkozó reklamációt elfogadni.
12.5 A Reklámpark Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyártott termékek megfelelnek a közösen elfogadott mintának, illetve az előzetesen megjelölt technikai, minőségi paramétereknek. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetéssel és mindkét Fél hozzájárulásával lehetséges. A Reklámpark Kft. általános szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelelő tárolási körülmények között termék fajtánként az ajánlatban meghatározott, a gyártástól számított időtartamig, rendeltetésszerű használat esetén megőrzi a minőségét. A szavatosság életbelépésének feltétele, hogy a Megrendelő a megrendelésben pontosan meghatározta a termék kihelyezési, felhasználási módját és helyét (Pl. beltér vagy kültér). Amennyiben ezt a Megrendelő a termék megrendelésekor nem jelölte meg, úgy a szavatossági ajánlat nem lép hatályba.
12.6 A Reklámpark Kft. által elismert mennyiségi vagy minőségi kifogás esetén a lehető legrövidebb határidőn belül pótszállítást végez. Amennyiben Reklámpark Kft. pótszállításra nem képes, vagy ez egyéb okokból nem lehetséges, akkor a Reklámpark Kft. árcsökkentést ajánl fel maximum a termék nettó vállalkozói díjának 40%-a mértékében, az eset összes körülményeire figyelemmel. Ettől eltérően minőségi kifogás esetén a vállalkozói díj csökkentésére vagy elengedésére csak a felek írásos külön megállapodása alapján kerülhet sor.

13. Részleges érvénytelenség

13.1 Az ÁSZF vagy a szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF és/vagy a szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
13.2 A felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezések helyébe lépő érvényes rendelkezések elfogadása érdekében.

14. Szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok

14.1 A Reklámpark Kft.-hez kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdon a Reklámpark Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.
14.2 Amennyiben a Reklámpark Kft. bármely szellemi tulajdona a Megrendelő birtokába kerül, a Megrendelő köteles azt bizalmasan kezelni. A Reklámpark Kft. szellemi tulajdonának bármilyen típusú felhasználásához a Reklámpark Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. E z a rendelkezés az interneten keresztül történő felhasználásra is vonatkozik.
14.3 A Reklámpark Kft. gyártási dokumentáció szolgáltatásra nem kötelezhető.
14.4 A Reklámpark Kft. teljes jogszavatossággal tartozik azért, hogy a Megrendelő részére a jelen szerződés alapján leszállított termékek térben és időben korlátlan használathoz való jogát úgy is, mint szellemi alkotást teljes körben és minden korlátozástól mentesen jogosult átruházni, így különösen szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személy joga, jogos igénye a termék felett, mint esetleges szellemi alkotás felett a kapcsolatos felhasználási jognak az átruházását nem gátolja, illetve korlátozza.

15. A felek és képviselőik

15.1 A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a szerződésben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő felet kötelezi, illetve jogosítja.
15.2 A kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli. A változásról való tudomásszerzés megtörténtéig a változást megelőző kapcsolattartó részére tett jognyilatkozatokat érvényesen megtettnek kell tekinteni.

16. Adatvédelem, titoktartás

16.1 A Megrendelő a szerződés aláírásával elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződésben meghatározott adatait a Reklámpark Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII . törvény rendelkezései szerint a szerződés teljesítése és marketingtevékenysége, kereskedelmi tevékenysége értékelése céljából adatkezelőként kezeli, mely adatkezeléshez a Megrendelő a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés aláírásához – ide értve a külföldre való esetleges adattovábbítást is.
16.2 A Megrendelő a Reklámpark Kft.-től bármikor felvilágosítást kérhet a Reklámpark Kft. által kezelt adatairól, kérheti adati helyesbítését vagy törlését.
16.3 Mind a Reklámpark Kft., mind a Megrendelő kölcsönösen kijelenti, hogy a felek között létrejött szerződés tárgya kifejezetten a Felek közötti üzleti titkot képezi, a szerződéssel kapcsolatos bármely adat, információ harmadik fél részére, a másik fél írásbeli beleegyezése nélkül nem adható ki, a szerződés adatait a felek köteles bizalmasan kezelni, mind a szerződéskötés és a teljesítés folyamatában, mind a szerződés lejártát követő 3 éven belül.

17. Alkalmazandó jog, jogviták

17.1 A szerződéssel és az ÁSZF-fel kapcsolatos jogügyletekre a hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
17.2 A szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat a felek kötelesek elsősorban békés tárgyalások útján rendezni, ezek eredménytelensége esetén a felek pertárgyértéktől függően a Pécsi Járásbíróság vagy hatáskör hiányában a Pécsi Törvényszék illetékességét kötik ki.

18. A felek nyilatkozatai

18.1 A Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy a Reklámpark Kft. az ÁSZF rendelkezéseinek megismerését számára lehetővé tette, azokat részletesen áttanulmányozta és az ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt megértette, és egyben tudomásul veszi, elfogadja, hogy az egymás közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF rendelkezései a Felek mind peren kívüli, mind az esetleges peres eljárásában alkalmazásra kerüljenek az eljáró hatóságok, bíróság által. Megrendelő elismeri, hogy külön tájékoztatást kapott a Ptk. 6:78 (2) bekezdése alapján az ÁSZF azon rendelkezéseiről, mely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a Felek között korábban létrejött jogviszonytól eltér. Tudomásul veszi a Megrendelő, hogy ezen rendelkezések az ÁSZF-ben dőlt betűs rendelkezésként szerepelnek.
 
Fenti visszavonhatatlan nyilatkozatot, mint fent megnevezett törvényes aláírásra jogosult hivatalos képviselője teszem, annak jogi, könyveléstechnikai következményeinek ismeretében.
 
 
Budapest, 2015. június 23.